INFORMACIÓ GENERAL

Centro de Estudios del Vídeo, d’ara endavant CEV, amb domicili social en Carrer Gaztambide 65, 28015, Madrid, C.I.F. a-28686988 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 5983, general 5029, secció 3 ,foli 32, fulla nº49474 Inscrip. 1

CEV és el titular d’aquest lloc web, sent la seva activitat principal la formació audiovisual.

DEFINICIONS

Els següents termes tindran el significat que se’ls dóna a continuació:

Continguts: Tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers que s’ofereixen a través del lloc “web”.

Cookies: Conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web.

Obra: Totes les creacions de qualsevol gènere (incloent les col·leccions i bases de dades) originals o derivades, col·lectives o en col·laboració, compostes o independents, les prestacions i produccions de qualsevol classe i naturalesa que siguin objecte d’un dret afí al dret d’autor o d’un dret sui generis, així com les creacions industrials com a invencions, signes distintius i models i dibuixos industrials i artístics, expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible.

Pàgina Web: conjunt d’informació expressada en format digital i distribuïda en diverses pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia “hipertext” i “hipergràfics”, i a la qual poden accedir terceres persones, a través de la xarxa telemàtica Internet.

Usuari: tota persona que accedeixi o navegui pel lloc “web”.

La utilització d’aquest lloc “web” atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquest.

ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, el CEV es reserva conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc “web”. En aquests casos, com a requisit previ per a poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat).

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement del centre el més aviat possible.

UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels Continguts que el CEV posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Quan el centre presti serveis als Usuaris que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’Usuari a través del lloc “web”, com ara llistats de distribució, xats, newsgroups, allotjament de pàgines personals, etc (d’ara endavant, “serveis actius”), els Usuaris s’obliguen a fer un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

El CEV es reserva el dret d’excloure a l’Usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que dugui a terme alguna de tals activitats i a exercitar les accions legals que consideri oportunes. Qualsevol anunci o comentari, opinió, declaració o recomanació realitzat dins dels serveis actius pertanyeran exclusivament als Usuaris que expressin aquests punts de vista i en cap cas s’entendrà que provenen de l’empresa mantenint-se aquesta indemne i lliure de càrregues davant qualsevol reclamació que sorgís per la utilització d’aquests serveis actius per un Usuari en la manera en què es prohibeix en aquest contracte o en la llei.

SERVEI

El CEV es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc “web”, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per talls de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En relació amb els serveis actius o a qualsevol altre Contingut per al qual sigui preceptiu el registre el centre podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, l’empresa podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 12 (dotze) mesos des de la inscripció sense haver accedit al citat Contingut.

RESPONSABILITAT

El CEV no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’aquest, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major.

El CEV tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc “web” per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

L’empresa no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el lloc “web”, o per qualssevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin aplicables.

PUBLICITAT

Part del lloc “web” pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc “web” compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest lloc “web” poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: datos@cev.com

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Veure ús de cookies. Si vostè no desitja rebre cookies pot configurar el seu navegador a aquest efecte. A través d’alguns apartats d’aquesta pàgina web podran ser-li requerides dades de caràcter personal, per la qual cosa l’informem que el tractament que es farà d’aquestes dades complirà en tot moment, amb les obligacions establertes en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en tots dos casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció o protecció d’aquests drets (d’ara endavant, els “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial”).

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’aquest lloc “web” hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: datos@cev.com

Llei Aplicable i Jurisdicció. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi el nostre lloc “web”, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de de el present lloc “web”, els Jutjats i Tribunals de Madrid Ciutat (Espanya).

Exercici dels Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat i Oposició. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: datos@cev.com