El present Avís Legal regula les Condicions Generals d’ús del lloc web d’internet cevbarcelona.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquest, propietat del Centro de Estudios del Vídeo S.A. (d’ara endavant CEV); així com dels serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals particulars addicionals.

DADES IDENTIFICATIVES

Identitat: Centro de Estudios del Vídeo S.A.

NIF: A-28686988

Domicili: C/Gaztambide 65, 28015, Madrid

Telèfon: 915 50 29 60

Correu electrònic: info@cev.com

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 12049, foli 81, secció 8, full M-100469

El nostre horari d’Atenció al Client és de dilluns a divendres des de les 09.30 hores a les 19.00 hores.

OBJECTE

Les presents condicions d’ús regulen l’accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini Web cevbarcelona.com, propietat de Centro de Estudios del Vídeo S.A..

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

L’usuari accedeix a cevbarcelona.com sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis als quals s’accedeix tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre els serveis prestats per CEV, i no constitueixen per si mateix informació que pugui formar part d’una oferta o proposta de serveis, tret que expressament s’indiqui.

CEV posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, CEV no està en condicions de garantir aquesta circumstància en tot moment.

L’usuari serà enterament responsable de l’accés i correcte ús del Lloc web amb subjecció a la legalitat vigent a Espanya, així com als principis de la bona fe, a la moral i a l’ordre públic. D’aquesta manera, l’Usuari es compromet a abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir amb les condicions exigides per aquest accés.
 3. Utilitzar el Lloc web i/o els continguts amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que s’estableix en les presents Condicions Generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web o impedir la normal utilització o aprofitament d’aquest.
 4. Provocar danys en els sistemes de CEV, dels seus proveïdors o de tercers.
 5. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes de CEV, dels seus proveïdors o de tercers.
 6. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades.
 7. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 8. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de CEV o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció de qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 9. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

CEV no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús del Lloc web o els seus continguts per part de l’usuari.

CANVIS I MODIFICACIONS DEL LLOC WEB

CEV es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’ús del lloc web en qualsevol moment, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Per aquest motiu, li convidem que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc web.

D’aquesta manera, no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada en el Lloc web.

Així mateix, CEV es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Lloc web en qualsevol moment, així com de fer canvis en el portal sense previ avís, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc web o del seu disseny.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Tots els continguts que es mostrin en la pàgina Web i especialment el seu disseny, bases de dades, estructura de navegació, textos, gràfics, logos, icones, botons, programes d’ordinador, noms comercials, marques, dibuixos o qualssevol altres signes susceptibles de protecció conforme a la normativa sobre propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets comercials o noms de domini estan protegits conforme a la normativa vigent i són titularitat de CEV o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la pàgina Web.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets.

Tampoc es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de CEV o dels titulars corresponents.

PUBLICACIÓ D’IMATGES DE PERSONES

En relació amb les imatges de persones que apareixen en el Lloc web, CEV efectua la publicació respectant la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari no està autoritzat a reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i videogràfiques. Aquestes imatges són utilitzades, exclusivament, en la composició d’arxius gràfics o videogràfics, elaborades per a informar i donar a conèixer diverses activitats de CEV.

RESPONSABILITATS

CEV no es responsabilitza de l’ús que l’usuari de la web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en el lloc web.

CEV no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones no autoritzades puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el Lloc web.

Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs que pugui accedir-se des de cevbarcelona.com

De la mateixa manera, CEV tampoc garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web ni d’aquells llocs web amb els quals s’hagi establert un enllaç i, per consegüent, CEV no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per:

 1. La falta de disponibilitat o accessibilitat del Lloc web o aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un enllaç d’hipertext.
 2. La interrupció en el funcionament del Lloc web o fallades informàtiques, problemes o incidències derivades dels sistemes informàtics i de comunicacions de l’usuari.
 3. La falta d’idoneïtat del Lloc web per a les necessitats específiques dels Usuaris.
 4. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de CEV.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del serveis oferts a través del Lloc web i les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid capital.

© Centro de Estudios del Vídeo, S.A. España. Tots els drets reservats.